Selim Volkan Colak View the Guitars

View the Guitars

Selim Volkan Colak

Dean Guitars Image

Lise y?llar?nda klasik gitar e?itimine ba?lad?. Üniversite y?llar?nda tan??t??? elektro gitar ile amatör grup, stüdyo ve konser çal??malar?nda bulundu. 

2005 Y?l?nda özel dersler ve milli e?itim bakanl???na ba?l? bir kurumda klasik gitar e?itmenli?ine ba?lad? ve 3 y?l devam ettirdi.

2008 y?l?nda, Modern Müzik Akademisi’ne burslu kabul edildi. 

Modern Müzik Akademisi’nde Bora Uslusoy, Serdar Öztop, ?evket Ak?nc?, Ça?da? Özmen, Emre Y?ld?z, Mert Medeni, Berke Özgümü?, Güç Gülle, Nezih Ye?ilnil, Cem Konuk gibi isimlerle; elektrik gitar üzerinde solo gitar teknikleri, ritm gitar, akorlar ve repertuar, caz gitar, armoni, aranje, kompozisyon, ?ark? yazma teknikleri ve stüdyo müzisyenli?i konular?nda çal??malarda bulundu. 

Nejat Yava?o?ullar?, Olcayto Ahmet Tu?suz,Eyüp ?bla?,Cengiz Baysal, Mustafa Kemal Öztürk, Serdar Öztop, Okan Ersan ve Dave Weckl gibi önemli müzisyenlerin workshop ve seminerlerine kat?ld?. 

MMA Gitar Bölümü’nden Modern Müzik Akademisi ve M.E.B. Usta ö?retici diplomalar?n? alarak mezun oldu. 

2009 Y?l?nda kurdu?u Opus Müzik'te klasik ve elektro gitar dersleri vermeye devam etmektedir. 

2011 y?l?ndan kat?ld??? Consume the Vanity ile 1 Nisan 2012 tarihinde ‘the Joke’ EP sini dinleyicilere sunmu?tur. ‘’the Joke’’ yay?nland??? ilk haftada Roadrunner Records Metal Charta 4. s?radan girmeyi
ba?arm??t?r.

2013 y?l?na kadar Consume the Vanity ile de?i?ik illerde konserler vererek devam etmi? olup ?ubat ay?nda ki?isel i?lerinin yo?unlu?u sebebiyle Consume the Vanity 'e ara varmi?tir.

Featured Video


Start a Discussion

comments powered by Disqus